kVAR (kVAR) to mVAR (mVAR) Conversion


kVAR

=

mVAR

Quick kVAR to mVAR Conversions

1 kVAR = mVAR 1 mVAR = kVAR
5 kVAR = mVAR 5 mVAR = kVAR
10 kVAR = mVAR 10 mVAR = kVAR
100 kVAR = mVAR 100 mVAR = kVAR
1000 kVAR = mVAR 1000 mVAR = kVAR
10000 kVAR = mVAR mVAR (mVAR) to kVAR (kVAR) Presets