Meters Cubed per Hour (m3/h) to Liters per Minute (l/min) Conversion


m3/h

=

l/min

Quick m3/h to l/min Conversions

1 m3/h = l/min 1 l/min = m3/h
5 m3/h = l/min 5 l/min = m3/h
10 m3/h = l/min 10 l/min = m3/h
100 m3/h = l/min 100 l/min = m3/h
1000 m3/h = l/min 1000 l/min = m3/h
10000 m3/h = l/min Liters per Minute (l/min) to Meters Cubed per Hour (m3/h) Presets